Vážený zákazníku, Váš prohlížeč Internet Explorer nepodporuje technologie, které využívá náš e-shop. Pro správné fungování stránky používejte aktuálnější prohlížeče (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Profilování údaju

PROFILOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů realizujeme (1) s Vaším souhlasem, nebo (2) jestliže je to nezbytné ke splnění našich smluvních nebo zákonných povinností, nebo (3) k naplnění našich oprávněných zájmů, zejména zajištění chodu těchto stránek, e-shopu a naší společnosti. Podrobné informace o rozsahu a účelech zpracování jsou uvedeny níže.

Vaše data zpracováváme pouze v zemích EU, v žádném případě je neprodáváme třetím osobám, ani je nepředáváme nikomu dalšímu, pokud to není nezbytně nutné. Někdy však potřebujeme se zpracováním pomoci, neboť ne všechno umíme sami, v takových případech pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje naši níže uvedení dlouhodobí a důvěryhodní partneři, přísně vázaní smluvními a zákonnými povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů, které si pečlivě vybíráme a průběžně je prověřujeme. 

 

KOUPĚ ZBOŽÍ A DALŠÍ SLUŽBY

Pokud se rozhodnete si u nás cokoliv koupit, případně využít dalších našich služeb, budeme od Vás potřebovat některé Vaše osobní údaje, které zpracujeme výhradně za účelem rychlého a bezproblémového vyřízení Vaší objednávky. Bez Vašich osobních údajů se jednoduše neobejdeme, jejich poskytnutí je proto naším smluvním požadavkem. 

Vaše osobní údaje dále předáme vybranému přepravci, a to výhradně za účelem doručení objednaného zboží. 

Pokud se rozhodnete zboží, ať už z jakéhokoliv důvodu, vrátit nebo reklamovat, zpracujeme Vaše osobní údaje také pro tyto účely. V případě reklamace může navíc dojít k předání některých Vašich osobních údajů také dodavateli reklamovaného produktu, který bude reklamaci vyřizovat.  

Všichni uvedení příjemci osobních údajů jsou našimi dlouholetými smluvními partnery, řídí se zásadami ochrany osobních údajů dle platných právních předpisů a Vaše osobní údaje zpracovávají výhradně pro účely, za kterými jim je předáváme. 

Osobní údaje uchováme na základě našich oprávněných zájmů v nezbytné míře po dobu 10 let od Vaší objednávky pro případ reklamace zboží nebo vznesení jiných právních nároků.

 

REGISTRACE

Jestliže využijete možnosti se na našich stránkách registrovat, uložíme si Vámi poskytnuté osobní údaje, abychom Vám mohli tuto službu poskytnout. Registrace je zcela zdarma a umožní Vám využívat řadu výhod registrovaných uživatelů, zejména uložení doručovacích údajů pro zpříjemnění Vašeho nakupování v budoucnu. Jako registrovaný uživatel rovněž budete mít přehled o stavu Vašich objednávek a historii Vašich nákupů. 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu Vaši registrace, u dlouhodobě neaktivních uživatelů však můžeme v souladu s našimi obchodními podmínkami jejich účty smazat.

 

ZASÍLÁNÍ NOVINEK

Na našich stránkách máte možnost přihlásit se k odebírání našich novinek, a to prostřednictvím formuláře a při registraci. Pokud této možnosti využijete, budeme Vám na základě Vašeho souhlasu zasílat na Vámi uvedenou emailovou adresu naše obchodní sdělení, zejména informace o slevových akcích, produktech a speciálních nabídkách.

Váš souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odvolat za pomocí odkazu k odhlášení, který naleznete na konci každého emailu, který od nás dostanete.

 

PRÁVA SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Předně máte právo nás žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Potřebné základní informace naleznete výše, rádi Vám však zodpovíme jakékoliv Vaše další otázky.

Dále máte právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Pokud se rozhodnete svého práva využít, poskytneme Vám kopii zdarma do 30 dnů. Pokud jste registrovaným uživatelem našeho e-shopu, dostanete se k veškerým údajům i online. 

Změní-li se některý z Vašich námi zpracovávaných osobních údajů, máte právo, aby byl tento údaj upraven. V takovém případě nám, prosím, dejte vědět a my uděláme vše pro to, aby byly Vaše osobní údaje opraveny či doplněny. Pokud jste registrovaným uživatelem, můžete své osobní údaje aktualizovat přímo na našich stránkách.

Při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy máte právo požádat, aby Vaše osobní údaje byly vymazány, případně jejich zpracování omezeno. 

Pokud by přes naše bezpečnostní opatření došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a bylo by pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, budeme Vás o tom neprodleně informovat a uděláme vše pro to, abychom jakýmkoliv negativním následkům zabránili. 

Vždy také můžete vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, pokud se Vaše námitka bude týkat jakékoliv z forem přímého marketingu, zpracování osobních údajů za těmito účely okamžitě zanecháme. Nejjednodušší způsob, jak takovou námitku podat, je využít odkazu pro odhlášení z přímého marketingu, který naleznete v každé zprávě, kterou od nás dostanete. Podobně jako v případě námitky můžete také vždy podat stížnost u dozorového úřadu.

 

 

Informování zákazníka o zpracování osobních údajů

 - opravenka

 

Vaše osobní údaje vyplněné ve  smlouvě o dílo (opravence)  zpracováváme, neboť je to nezbytné pro vyřízení Vašich požadavků a tedy splnění našich smluvních povinností. Vaše osobní údaje nebudou zpracovány za žádnými jinými účely a s výjimkou produktů, u kterých požadovanou opravu provádí jejich dodavatel, nebo autorizovaný servis,  je nikomu dalšímu nepředáme.

 

Jako subjekt údajů máte právo nás kdykoliv požádat o informace o zpracování osobních údajů. Pokud budou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů, údaje na Vaši žádost také opravíme, doplníme, vymažeme nebo omezíme jejich zpracování.

 

Kdykoliv v budoucnu máte rovněž  právo podat proti zpracování námitku , nebo podat stížnost dozorovému úřadu.

 

 

 

Informování zákazníka o zpracování osobních údajů

 - reklamační protokol

 

Vaše osobní údaje vyplněné v  reklamačním protokolu  zpracováváme, neboť je to nezbytné pro vyřízení Vaší reklamace a tedy splnění našich smluvních a zákonných povinností. Vaše osobní údaje nebudou zpracovány za žádnými jinými účely a s výjimkou produktů, u kterých vyřizuje reklamaci přímo jejich dodavatel, nebo autorizovaný servis,  je nikomu dalšímu nepředáme.

 

Jako subjekt údajů máte právo nás kdykoliv požádat o informace o zpracování osobních údajů. Pokud budou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů, údaje na Vaši žádost také opravíme, doplníme, vymažeme nebo omezíme jejich zpracování.

 

Kdykoliv v budoucnu máte rovněž  právo podat proti zpracování námitku , nebo podat stížnost dozorovému úřadu. 

 

Článek X – Favia s.r.o. jako správce osobních údajů

Při vyřizování smluvní agendy prodávajícím může docházet ke zpracování osobních údajů kupujících, kteří jsou fyzickými osobami. Prodávající osobní údaje kupujících, které získá v souvislosti s uzavřením smlouvy, zpracovává, neboť je to nezbytné pro splnění smluvních závazků a jeho povinností vyplývajících ze zákona. Na základě svých oprávněných zájmů si prodávající dále ukládá nezbytné údaje po dobu 10 let od uzavření smluvního závazku pro případ vznesení jakýchkoliv právních nároků.

Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU, ani využívány pro jiné než uvedené účely. Osobní údaje jsou předávány dalším příjemcům, pokud to to vyplývá ze zákona, a dále obchodním partnerům prodávajícího, kteří údaje zpracovávají v pozici zpracovatelů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

V souvislosti s výše uvedeným zpracováním osobních údajů má kupující, který je fyzickou osobou, právo kdykoliv požádat o informace o zpracování osobních údajů. Pokud budou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů, má kupující dále i právo na opravu, doplnění, výmaz nebo omezení zpracování jeho osobních údajů. Zejména v případě zpracování osobních údajů správcem na základě jeho oprávněných zájmů, má kupující rovněž právo podat proti zpracování námitku. Kupujícímu svědčí také právo podat stížnost dozorovému úřadu. Veškerá uvedená práva může kupující realizovat prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto stránkách.

 

Článek XI Favia s.r.o. jako zpracovatel osobních údajů

Pokud dochází v rámci obchodního styku k předávání osobních údajů koncových zákazníků kupujícího prodávajícímu, zpracuje prodávající jejich identifikační, platební, doručovací a případně další nezbytné údaje v pozici zpracovatele, a to na základě doložených pokynů kupujícího a v souladu s článkem čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Prodávající je oprávněn do zpracování zapojit další zpracovatele, zejména při ukládání dat, podpoře softwarového řešení prodávajícího a při distribuci zboží koncovým zákazníkům. Konkrétní seznam zpracovatelů je uveden na stránkách prodávajícího. Prodávající se zavazuje informovat kupující o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení. Pokud kupující proti těmto změnám nepodají bez zbytečného odkladu písemnou námitku, má se za to, že se změnou souhlasí. Prodávající vždy zaváže další zpracovatele ke stejným povinnostem na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.

K užívání osobních údajů koncových zákazníků bude docházet ze strany prodávajícího po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky, následně budou údaje uloženy v nezbytné míře a po dobu vyplývající z právních předpisů.

Zpracování bude vždy realizováno jen na základě doložitelných pokynů kupujícího udílených prodávajícímu zejména prostřednictvím jednotlivých objednávek.

Prodávající se jako zpracovatel při zpracování osobních údajů zavazuje:

-    zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsoby vyplývajícími z těchto obchodních podmínek a smluvních ujednání mezi kupujícím a prodávajícím,
-    zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti,
-    přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření ve smyslu dle čl. 32 GDPR, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,
-    po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním osobních údajů veškeré zpracovávané osobní údaje předat kupujícímu a vymazat veškeré jejich případně existující kopie, ledaže zákon požaduje uložení daných osobních údajů,
-    být kupujícímu nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění jeho povinnosti jako správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů,
-    být kupujícímu nápomocen při zajišťování souladu s povinností zabezpečení zpracování, při ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, při oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozí konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
-    neprodleně kupujícího informovat v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje ustanovení GDPR nebo jiných předpisů Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů,
-    být kupujícímu nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 až 36 GDPR, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má prodávající k dispozici,
-    poskytnout kupujícímu na základě jeho písemného pokynu nezbytné informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti prodávajícího vyplývající z čl. 28 GDPR, a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům svou činností přispět.

Kupující se vůči prodávajícímu výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které mu – jakožto správci osobních údajů – plynou z těchto obchodních podmínek, smluvních ujednání, ustanovení GDPR, příslušných zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů. Závazek kupujícího dle předchozí věty zahrnuje mj. jeho povinnost předávat prodávajícímu jen takové osobní údaje, k nimž disponuje platným právním titulem ve smyslu čl. 6 GDPR, a to při dodržení veškerých zásad upravených v čl. 5 GDPR a souvisejících právních povinností.

Bez ohledu na právní titul, na jehož základě ke zpracovávání osobních údajů dochází, se kupující zavazuje plnit svoji informační povinnost vůči subjektům údajů vyplývající z článku 13 a násl. GDPR.

Kupující je dále povinen zajistit, že prodávajícímu nebudou předány žádné osobní údaje zvláštních kategorií.

Pokud v rámci obchodního styku dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců kupujícího prodávajícím jako zpracovatelem, použijí se přiměřeně ustanovení tohoto článku.

V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené tímto článkem, se kupující zavazuje nahradit prodávajícímu jakoukoli (majetkovou i nemajetkovou) újmu, která mu v důsledku daného porušení nebo v souvislosti s ním vznikne.